FR / NL

Algemene Voorwaarden Giveaways

23.09.20 - Winactie één paar Skechers

 

OFFICIËLE REGELS

 

Er is geen aankoopverplichting om mee te doen of te winnen. Iedere prijsvraag is open voor wettelijk ingezetenen van de Benelux van ten minste 16 jaar of ouder ten tijde van inzending. Niet geldig waar dit wettelijk verboden is.

 

1) PRIJSVRAAGPERIODE: De 23.09.20 - Winactie één paar Skechers (de 'Prijsvraag') start woensdag, 23 september 2020 om 12.00 uur PST en eindigt woensdag 25 september 2020 om 12.00 uur PST (de 'Prijsvraagperiode').

2) DEELNEMINGSGERECHTIGHEID: Om in aanmerking te komen om te winnen, moet u een wettelijk ingezetene van de Benelux zijn en ten minste 16 jaar of ouder zijn ten tijde van inzending. Prijsvraag is geldig voor inwoners van de Benelux, tenzij dit wettelijk beperkt is. De volgende personen komen niet in aanmerking voor deelname aan de Prijsvraag: (a) managers, werknemers en vertegenwoordigers van Skechers USA Benelux B.V. ('Skechers') of diens dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen; (b) personen betrokken bij en/of personen verbonden aan bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling, productie, promotie, reclame of uitvoering van deze Prijsvraag (gezamenlijk de 'Promotiepartijen'); en (c) naaste familieleden (ouder, kind, broer of zus, en echtgenoot) van bovenstaande personen evenals personen die in hetzelfde huishouden wonen (ongeacht of er een relatie is). Elke in aanmerking komende minderjarige heeft de toestemming van zijn of haar ouders of voogd nodig voor deelname aan deze Prijsvraag.

3) HOE U KUNT DEELNEMEN: Er geldt geen aankoopverplichting en er zijn geen deelnamekosten, betaling of bewijs van aankoop nodig om deel te nemen aan de Prijsvraag.

Instagram: SKECHERS USA BENELUX B.V. deelt één (1) winwedstrijd-post op Instagram waarin de gebruikers worden gevraagd om:

  1. Het Instagramaccount @skechers_benelux te volgen
  2. De volgende opmerking te plaatsen: ARCH FIT
  3. Twee vrienden te noemen
  4. Dit bericht ‘leuk te vinden’

U kunt ook een e-mail met uw naam, adres en e-mailadres sturen naar info.benelux@eu.skechers.com met als onderwerp 23.09.20 - Winactie één paar Skechers.

 

Beperking: één (1) inzending per persoon.

 

Elke natuurlijke persoon die, zulks ter beoordeling van Skechers, wordt verdacht van het indienen van meer dan het toegestane aantal inzendingen, op welke wijze dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, meerdere Instagram-profielen of e-mailaccounts, kan door Skechers worden uitgesloten van deelname aan deze Prijsvraag. De naam van de persoon die de Prijsvraaginzending indient moet de erkende eigenaar zijn van dergelijk Instagram-profiel en/of e-mailadres, anders is inzending niet geldig. In het geval van een geschil rondom de identiteit van een potentiële winnaar, wordt de inzending bevestigd door de erkende eigenaar van het Instagram-profiel of e-mailadres waarmee de winnende inzending op het tijdstip van deelname is ingediend te controleren. De potentiële winnaar moet mogelijk een identificatiebewijs overleggen om aan te tonen dat hij/zij de erkende eigenaar is. Het is volledig de verantwoordelijkheid van de deelnemer om Skechers schriftelijk in kennis te stellen van wijzigingen aan zijn/haar Instagram-profiel, e-mailadres of postadres tijdens de Prijsvraagperiode.

Bewijs van indiening van inzending is geen bewijs van aflevering van inzending. Alle inzendingen worden eigendom van  Skechers. Elke inzending moet handmatig worden gemaakt en handmatig worden ingevoerd door de individuele deelnemer; geautomatiseerd en/of herhalend elektronisch indienen van inzendingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens die via een script, macro, bot of prijsvraagservice worden ingediend) worden gediskwalificeerd en overdracht vanaf deze of aanverwante Instagram-profielen, e-mailadressen of IP-adressen kan worden geblokkeerd.

4) PRIJZEN: Er wordt één (1) winnaar willekeurig geselecteerd voor het ontvangen van één (1) paar Skechers

5) WILLEKEURIGE TREKKING VOOR PRIJZEN/UITERSTE DATA: De Prijs wordt uitgereikt via een willekeurige trekking uitgevoerd door Skechers. De kans op het winnen van een prijs hangt af van het aantal ontvangen geldige inzendingen. Inzendingen komen alleen voor deze Prijsvraag in aanmerking. Door deelname aan deze Prijsvraag stemmen alle deelnemers ermee in dat alle besluiten die door Skechers over aangelegenheden betreffende de winnaars van de Prijsvraag definitief zijn. Resultaten van de prijstrekking worden op een door Skechers te bepalen wijze bekend gemaakt.

6) AANKONDIGING VAN WINNAAR EN PRIJSUITREIKING: De potentiële winnaar krijgt via Instagram bericht. Indien de winnaar niet binnen vijf (5) werkdagen reageert op de kennisgevingspogingen, leidt dit ertoe dat de prijs vervalt en kan er naar goeddunken van Skechers een alternatieve winnaar worden geselecteerd. Als de kennisgeving aan de winnaar onbestelbaar blijkt en er geen doorstuuradres is, vervalt de prijs en kan er naar goeddunken van Skechers een alternatieve winnaar worden geselecteerd. Bepaalde door Skechers gehanteerde voorwaarden en bepalingen kunnen van toepassing zijn op cadeaubonnen of online codes. Zie de cadeaubon of e-mail met de online code voor meer informatie. Skechers kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, dood, schade aan eigendommen, of andere schade of kosten die het gevolg zijn van of voortvloeien uit enig aspect van de aanvaarding of het gebruik van de prijs door de Prijswinnaar.

7) ALGEMEEN: Behalve zoals bepaald door Skechers, geheel naar zijn goeddunken, is er geen substitutie van de prijs beschikbaar noch wordt overdracht van een prijs aan een derde toegestaan. Alle staats- of andere fiscale verplichtingen voortvloeiend uit deze Prijsvraag vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de betreffende prijswinnaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

8) GEDRAG: Door deel te nemen aan deze Prijsvraag, gaan deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Officiële regels en door de beslissingen van Skechers (die definitief en in alle opzichten bindend zijn). Deze Officiële regels zijn te bekijken op http://www.nl.skechers.com/nl/algemene-voorwaarden-give-aways tijdens de Prijsvraagperiode. Het niet naleven van deze Officiële regels kan leiden tot diskwalificatie. Skechers behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te diskwalificeren die wordt verdacht van geknoei met het deelnameproces of de werking van de Prijsvraag, of die zich gedraagt op een wijze waarvan Skechers acht dat die de Officiële regels schendt, of die zich gedraagt op een wijze waarvan Skechers vindt dat die onbehoorlijk of storend is, of met de bedoeling iemand anders te ergeren, misbruiken, bedreigen of intimideren. LET OP: Elke gebruiker, deelnemer of andere persoon die opzettelijk de rechtmatige werking van de prijsvraag probeert te verstoren of anderszins probeert er afbreuk aan te doen of probeert de zaken of bezittingen van Skechers of een van de promotiepartijen te schaden, kan worden onderworpen aan straf- of civielrechtelijke vervolging voor zover wettelijk toegestaan.

9) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Skechers en Promotiepartijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (a) onjuiste of onnauwkeurige inzendingsinformatie of voor een defecte, mislukte, onleesbare of verstoorde elektronische informatieoverdracht; (b) onbevoegde toegang tot of diefstal, vernietiging of wijziging van inzendingen op enig moment tijdens de uitvoering van deze Prijsvraag; (c) een technische storing, uitval, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in uitvoering of fouten in de communicatie, ongeacht de oorzaak, met betrekking tot apparatuur, systemen, netwerken, lijnen, satellieten, servers, computers of dienstverleners die worden gebruikt met betrekking tot de uitvoering van de Prijsvraag; (d) onbereikbaarheid of niet beschikbaarheid van het Internet of een combinatie daarvan; (e) eventuele schade aan de computer van de deelnemer of aan de computer van anderen die verband houdt met of voortvloeit uit een poging om deel te nemen aan de Prijsvraag of het downloaden van materialen van de Prijsvraag; (f) letsel, verlies of schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van een prijs of die voortvloeit uit de aanvaarding, het bezit of het gebruik van een prijs of van deelname aan de Prijsvraag; (g) druk-, typografische of technische fouten in materialen horende bij de Prijsvraag. Indien, om welke reden dan ook, de Prijsvraag niet zoals gepland kan worden uitgevoerd, behoudt Skechers het recht om naar eigen goeddunken de Prijsvraag geheel of gedeeltelijk te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of te schorsen. Deze redenen kunnen met name, en zonder beperking, het volgende omvatten: besmetting door computervirussen, bugs, onbevoegde interventie, fraude, technische storingen of andere oorzaken die de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of regelmatigheid van deze Prijsvraag schaadt.

10) VRIJWARING DOOR DEELNEMER EN WINNAAR: Als voorwaarde voor deelname aan de Prijsvraag, gaan alle deelnemers ermee akkoord Skechers en de Promotiepartijen en elk van hun moederondernemingen, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, managers, werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkheid, claims of acties van welke aard dan ook wegens letsel van, schade aan of verliezen voor personen, eigendommen of anderszins die kunnen worden opgelopen in verband met de Prijsvraag, met inbegrip van, zonder beperking, toegang tot de Prijsvraagpagina, het indienen van een inzending of anderszins deelnemen aan een onderdeel van de Prijsvraag, voorbereidingen voor deelname aan of reizen naar en/of van een activiteit verbonden aan de prijs, of eventuele typografische of andere fouten in deze Officiële regels of het aankondigen of aanbieden van een prijs. Door deel te nemen aan de Prijsvraag, verklaart elke deelnemer hierbij dat alle inzendingen/posts zijn of haar eigendom zijn, dat hij of zij alle auteursrechten in verband met dergelijke posts bezit, dat alle personen in dergelijke posts deelnemer toestemming hebben gegeven om dergelijke inzendingen/posts in te dienen en de rechten en vrijwaringen door de deelnemer hierin toegekend toe te kennen. Deelnemer verleent aan Skechers een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepbare licentie en het recht alle ingediende posts (of delen daarvan, met inbegrip van alle geschriften, foto's of tekeningen) te reproduceren, te gebruiken en/of te bewerken, op welke manier dan ook, met inbegrip van het (opnieuw) posten op http://www.nl.skechers.com/, Facebook of Instagram en dergelijk posten of ander gebruik geeft de deelnemer die deze post (inclusief eventuele foto) indient recht op eventuele vergoeding van enigerlei aard. De winnaar draagt alle risico’s voor verlies van of schade aan zijn of haar prijs nadat die is geleverd. Tenzij anders wettelijk vereist, geeft Skechers geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een prijs. Skechers heeft het recht om naam, adres, inzending, stem, verklaring, afbeelding of andere gelijkenis van de winnaar wereldwijd af te drukken, te publiceren, uit te zenden en te gebruiken middels alle media nu bekend of hierna ontwikkeld (inclusief en zonder beperking online op http://www.nl.skechers.com/ of via Facebook of Instagram), zonder bijkomende vergoeding, voor doeleinden op het gebied van public relations, reclame en promotie, zoals kan worden bepaald door Skechers.

11) OVERZICHT VAN WINNAARS: Om de naam van de winnaar, die na 23 september 2020 beschikbaar is, op te vragen, stuurt u een e-mail met als onderwerp: "23.09.20 - Winactie één paar Skechers’’ naar info.benelux@eu.skechers.com. Verzoeken na 23 november 2020 worden niet gehonoreerd.

12) GESCHILLEN: de prijsvraag wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en het forum en de locatie voor elk geschil is de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Met uitzondering van prijsclaims, indien andere onenigheden of claims niet buiten rechte worden opgelost, is de Nederlandse rechter bevoegd van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De maximale schadevergoeding  is beperkt tot de werkelijke schade, indirecte schade/gevolgschade wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13) SKECHERS: SKECHERS U.S.A. Benelux B,V, Cartografenweg 16, 5141 MT Waalwijk, Nederland. Deze promotie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door Instagram of Facebook en houdt hier geen verband mee. U begrijpt dat u uw gegevens bij SKECHERS USA Benelux B.V. indient en niet bij Instagram of Facebook. De verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt in verband met deze Prijsvraag. Het Privacybeleid van Skechers is te vinden op: http://www.nl.skechers.com/nl/privacy-policy.