FR / NL

Terms of Use

Gebruiksvoorwaarden

Gepubliceerd op 25 mei 2018

De http://www.be.skechers.com website (de “website”) is een dienst van SKECHERS USA Benelux B.V., een 100% dochteronderneming van Skechers U.S.A, Inc. (“Skechers”). Deze gebruiksvoorwaarden bepalen, samen met andere algemene voorwaarden die op geregelde tijdstippen op de website kunnen verschijnen (collectief de “voorwaarden”), de algemene voorwaarden waaronder je de website kunt raadplegen en gebruiken.

DOOR DE WEBSITE TE RAADPLEGEN, STEM JE IN MET DEZE VOORWAARDEN. ALS JE NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN (ZONDER WIJZIGING), HEB JE HET RECHT NIET OM DEZE WEBSITE TE RAADPLEGEN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN.

Je verklaart dat je 16 jaar of ouder bent, of de website bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd.

Als je vragen hebt over de website, deze voorwaarden of andere klantenservice-gerelateerde zaken, neem dan contact op met ons op:

SKECHERS USA Benelux B.V.

Cartografenweg 16

5141 MT WAALWIJK

Nederland

Tel: + 32-4-228-6-206 (ma-vrij 8.30u. tot 17.00 u.)

info.benelux@eu.skechers.com

 

Auteursrecht

Alle inhoud op de website, inclusief, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen of codes, wordt als collectie werk beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten en andere gelijkaardige wetgevingen en is eigendom van Skechers. Het collectief werk omvat ook werk dat in licentie is gegeven aan Skechers USA, Inc. II, Auteursrecht 2018, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Het is toegelaten om delen van de website in elektronische vorm te kopiëren en/of in fysieke vorm af te drukken, en dit uitsluitend om een bestelling te plaatsen op de website. Je mag, enkel voor eigen, niet-commercieel gebruik, of om een bestelling te plaatsen op de website of om Skechers-producten aan te kopen, delen van de inhoud van de website weergeven, en met uitzondering van uitdrukkelijke restricties of beperkingen voor specifiek materiaal, delen van de inhoud downloaden of afdrukken. Elk ander gebruik, inclusief, maar niet beperkt tot, de reproductie, distributie, weergave of overdracht van inhoud van de website, is ten strengste verboden. Daarnaast stem je ermee in om geen materialen die je van de website hebt gedownload of afgedrukt te wijzigen of te verwijderen, en mag je geen illustraties, foto’s, video- of audiomateriaal of andere afbeeldingen gebruiken zonder de begeleidende tekst. De status van Skechers (en van anderen die hebben bijgedragen) als auteur van inhoud op de website moet altijd worden erkend. Als je een deel van de website afdrukt, kopieert of downloadt dat een inbreuk vormt op deze gebruiksvoorwaarden, houdt je recht om de website te gebruiken onmiddellijk op en dien je alle gemaakte kopieën van de materialen te vernietigen.

Handelsmerken/Intellectueel eigendom

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van Skechers die worden gebruikt op de website (inclusief, maar niet beperkt tot de naam Skechers) zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Skechers SARL. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skechers. Alle overige intellectuele eigendom op de website, inclusief, maar niet beperkt tot, patenten, hetzij aangevraagde of verleende, zijn exclusief eigendom van Skechers SARL en/of haar licentiehouders.

Links

Links op de website naar andere websites of informatiebronnen van derden worden enkel ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet beschouwd worden als een goedkeuring vanwege Skechers van deze website of informatie die je er kunt vinden. Skechers controleert de inhoud van die websites of informatiebronnen niet.

Aansprakelijkheidsdisclaimer

 

Skechers biedt deze website uitsluitend aan voor huiselijk en privégebruik. Je stemt ermee in dat je de website niet zal gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en Skechers kan door jou niet aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, verlies van omzet, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden.

Waar dit onwettig zou zijn, sluit Skechers haar aansprakelijkheid tegenover jou niet uit of beperkt deze niet. Dit is inclusief aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude of bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken vanwege Skechers.

Virussen

 

Skechers garandeert niet dat de website veilig is of niet besmet is met virussen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de instellingen van je informatietechnologie om toegang te krijgen tot de website. Je moet je eigen antivirussoftware gebruiken.

Je mag de website niet misbruiken door bewust materiaal te introduceren dat technisch schadelijk is, zoals virussen, trojans, wormen of logic bombs. Je mag niet proberen om ongeoorloofd toegang te krijgen tot de website, de server waarop de website staat of elke andere server, computer of database die verbonden is met de website. Je mag de website niet aanvallen via een “denial-of-service”-aanval of verspreide “denial-of-service”-aanval.

Gebruik van de verstrekte informatie

 

Je geeft Skechers toestemming om je opmerkingen, informatie of ideeën uit communicatie die je naar de website stuurt of indient op de website te gebruiken, zonder je hiervan in te lichten, hiervoor te compenseren of te erkennen en dit voor elk doel, inclusief, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie of marketing van producten en diensten en de creatie, wijziging of verbetering van de website of andere producten en diensten. In de mate dat dit nodig is, geef je Skechers de vergunning om die inhoud te gebruiken.

Disclaimer inzake deelname/Gebruiksbeperkingen

 

Skechers controleert niet alle communicatie en materialen die door gebruikers op de website worden gepost of gecreëerd en kan dit ook niet doen. Skechers is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van die communicatie en materialen. Je verklaart dat de website, door jou toe te laten om door gebruikers gegenereerde inhoud op de website te bekijken en te plaatsen, niet meer is dan een passief kanaal voor dergelijke verspreiding en dat de website geen verplichtingen of aansprakelijkheden heeft wat betreft door gebruikers gegenereerde inhoud of activiteiten. De meningen die anderen op onze website plaatsen, zijn geen afspiegeling van onze meningen of waarden.

Je mag op de website geen inhoud plaatsen of anderszins verspreiden waarvan Skechers, naar eigen goeddunken, vindt dat deze beledigend, intimiderend, bedreigend, lasterlijk, obsceen, frauduleus, bedrieglijk of misleidend is of iemand imiteert, of dat deze een schending vormt van een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van iemand anders, een inbreuk betekent op het recht op privacy of publiciteit, een schending vormt van elk ander recht van Skechers of een andere partij, illegaal of anderszins aanstootgevend is voor Skechers. Je mag geen commerciële inhoud uploaden op de website of de website gebruiken om anderen aan te zetten om deel te nemen aan of lid te worden van een andere online commerciële dienstverlening of organisatie. Je verklaart dat elke post of verspreiding overeenstemt met de bovenstaande normen en dat je aansprakelijk bent tegenover Skechers. Waar wettelijk mag Skechers je identiteit bekendmaken aan een derde partij die beweert dat inhoud die je op de website hebt geplaatst of geüpload, een inbreuk vormt op zijn/haar intellectuele eigendomsrechten, een inbreuk vormt op de vertrouwelijke gegevens of lasterlijk is.

Schadeloosstelling

 

Je stemt ermee in dat je Skechers, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiehouders en leveranciers zal vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen van alle verliezen, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortkomen uit de schending van deze algemene voorwaarden of andere activiteiten gerelateerd aan je internetaccount (inclusief nalatig en onjuist gedrag) door jezelf of iemand anders die de website raadpleegt via jouw internetaccount.

Beëindiging en aanvang van de beëindiging

 

Deze voorwaarden zijn op jou van toepassing zodra je de website raadpleegt. Skechers behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken je gebruik van de website te beëindigen of beperken, zonder voorafgaande verwittiging en zonder opgave van redenen en zonder aansprakelijkheid tegenover jou of een derde partij. Daarnaast kunnen deze voorwaarden, of een gedeelte ervan, te allen tijde worden beëindigd of gewijzigd door Skechers zonder voorafgaande verwittiging en zonder opgave van redenen. De bepalingen over het auteursrecht, handelsmerken, disclaimer, beperkte aansprakelijkheid, schadeloosstelling en diverse, blijven ook na de beëindiging geldig.

Geldend recht en jurisdictie

Deze voorwaarden vallen onder het Belgisch recht en gerelateerde juridische procedures worden behandeld door de Belgische rechtbanken.

Alternatieve geschillenbeslechting is een proces waarbij een onafhankelijk orgaan de feiten van het geschil bekijkt en probeert om het op te lossen zonder dat het gerechtshof erbij betrokken wordt. Het Europees platform voor online geschillenbeslechting (ODR) is hier beschikbaar. We zijn niet verplicht om gebruik te maken van alternatieve geschillenbeslechting en maken hier momenteel geen gebruik van.